Αριθμός Έγκρισης: 2021_11_110MAT_001_MATRapidSign_V1_29112021

Πολιτική Ασφαλείας

H MAT A.E. δεσμεύεται να διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα όλων των ηλεκτρονικών δεδομένων των πελατών της τα οποία έχει αναλάβει να διακινεί, διαχειριστεί και να αποθηκεύει καθώς και των φυσικών και ηλεκτρονικών πληροφοριακών πόρων της εταιρείας με σκοπό τη συμμόρφωσή της με νομοθετικές, επιχειρησιακές και συμβατικές απαιτήσεις.

Πολιτική της MΑΤ Α.Ε. για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι:

 • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριακών ηλεκτρονικών δεδομένων των πελατών της.
 • Η διασφάλιση της πρόσβασης στους πληροφοριακούς πόρους της εταιρείας μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας της υποδομής του δικτύου της ΜΑΤ Α.Ε.
 • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων ακόμη και σε μείζον συμβάν ασφαλείας με τη θέσπιση και εφαρμογή σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζόμενων της MΑΤ Α.Ε. σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των συμβάντων ασφαλείας.
 • Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των συνεργατών και προμηθευτών της εταιρείας με τις ανάγκες και απαιτήσεις της MΑΤ Α.Ε. για την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Η καθιέρωση συστηματικών ελέγχων για την αξιολόγηση της εφαρμογής, της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών που εφαρμόζει.
 • Η διερεύνηση όλων των περιστατικών ασφαλείας καθώς και των εικαζόμενων αδυναμιών από αρμόδιο προσωπικό.
 • Η διασφάλιση ότι όλα τα στελέχη της MΑΤ Α.Ε. είναι άμεσα υπεύθυνα για την εφαρμογή της πολιτικής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου του προσωπικού στους τομείς ευθύνης τους και χωρίς αποκλίσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Πολιτική, ώστε να αποφευχθούν πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες για αυτούς και για την εταιρεία.

Για τον σκοπό αυτό, η ΜΑΤ έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO / IEC 27001:2013. για το οποίο και είναι πιστοποιημένη από σχετικό φορέα.

Η MΑΤ Α.Ε. δεσμεύεται για τη συμμόρφωση της με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται των δραστηριοτήτων της.

Η MΑΤ Α.Ε. επίσης δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της όσον αφορά στις επιδόσεις της στην ασφάλεια πληροφοριών μέσω:

 • Της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και της αναζήτησης των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες.
 • Της θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της τεκμηριωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και μέτρησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών.
 • Της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλόλητά της και τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συστηματικής εκτίμησης της επικινδυνότητας της ασφάλειας των πληροφοριακών αγαθών.

COOKIES

Οι πληροφορίες cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookies σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην δεξιά πλευρά.

Για να αναλύσουμε τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιούμε το Yoast Seo.
required

Περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου & την Πολιτική Ασφαλείας

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.