Αριθμός Έγκρισης: 2021_11_110MAT_001_MATRapidSign_V1_29112021

ΜΑΤ Α.Ε.

Πιστοποιημένος ΠάροχοςΗλεκτρονικής ΈκδοσηςΣτοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.)

Τι είναι ο Πάροχος;

Ως Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Παραστατικών Πωλήσεων νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

Τα εν λόγω παραστατικά πωλήσεων μπορούν να διαβιβάζονται κατευθείαν στους αποδέκτες τους από τον Πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο Πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να αναλαμβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο.

Άδεια Καταλληλότητας

Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει άδεια καταλληλότητας που χορηγείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο

Σε όλες τις περιπτώσεις, η έκδοση παραστατικού από την οντότητα μέσω Παρόχου προϋποθέτει την απευθείας επικοινωνία (online/real-time) της οντότητας και του Παρόχου, κατά το χρόνο έκδοσης αυτού. Στην περίπτωση απώλειας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Παρόχου και συμβεβλημένης υπόχρεης οντότητας, η υπόχρεη οντότητα μπορεί να εκδίδει τα παραστατικά με χειρόγραφο τρόπο.

Δεν νοείται η εκ των υστέρων της έκδοσης του παραστατικού, αυθεντικοποίηση αυτού.

Ωστόσο, ειδικά για τα παραστατικά διακίνησης και τα τιμολόγια, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας της «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ή αδυναμίας επικοινωνίας του εκδότη με τον Πάροχο, επιτρέπεται η χειρόγραφη ή η μηχανογραφική έκδοση αυτών μέσω βοηθητικού λογισμικού.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο εκδότης, μέσω λογισμικού που του παρέχει ο Πάροχος, αποστέλλει το σύνολο των παραπάνω παραστατικών διακίνησης ή τιμολογίων σε αυτόν, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυθεντικοποίησης και αποθήκευσης αυτών, με ειδική ένδειξη διαφοροποίησης του τρόπου έκδοσής τους.

Έκδοση & Σήμανση Παραστατικών

Το εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του Παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εάν αυτό ζητηθεί. Ειδικά, για κάθε λιανική πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, τα εκδοθέντα στοιχεία λιανικής πώλησης εκτυπώνονται και παραδίδονται στους ιδιώτες καταναλωτές με κάθε παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών.

Σε κάθε παραστατικό, που εκδίδεται με χρήση υπηρεσιών Παρόχου, αναγράφεται η επωνυμία και ο ιστότοπος του Παρόχου. Επίσης, αναγράφεται η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), καθώς και το αναγνωριστικό του παραστατικού.

Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό αποστέλλεται η φορολογική σύνοψη του ηλεκτρονικού στοιχείου στην Α.Α.Δ.Ε., με συγκεκριμένο μορφότυπο και διαδικασία αποστολής.

Στα παραστατικά, που εκδίδονται με χρήση υπηρεσιών Παρόχου, υπάρχει QR Code, στο οποίο εμπεριέχονται πληροφορίες για την άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ή ιστοσελίδα του Παρόχου και την άμεση επισκόπηση ολόκληρου του παραστατικού.

Αποστολή & Λήψη Παραστατικών

Η αποστολή του ηλεκτρονικού παραστατικού στον λήπτη γίνεται από τον Πάροχο του εκδότη, απευθείας σε αυτόν, εφόσον ο λήπτης δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, το ηλεκτρονικό παραστατικό αποστέλλεται διαμέσου του Παρόχου του λήπτη. Η οντότητα – λήπτης είναι αρμόδια να ορίσει τον τρόπο λήψης του παραστατικού μέσω του λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων που διαθέτει.

Περαιτέρω ο Πάροχος:

 • α) Είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση της οντότητας που υποστηρίζει και με την οποία συμβάλλεται. Η οντότητα θα μπορεί να ταυτοποιείται, αξιοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.
  β) Είναι υποχρεωμένος να δηλώσει εντός δέκα (10) ημερών, σε ηλεκτρονική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., τη σύναψη σύμβασης με την εκάστοτε οντότητα που συμβάλλεται. Αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης και στο ίδιο χρονικό διάστημα υφίσταται και για τη συμβεβλημένη με αυτόν οντότητα.
  γ) Φέρει ευθύνη απέναντι στην υπόχρεη οντότητα για τη διασφάλιση της έκδοσης, αυθεντικοποίησης του συνόλου των παραστατικών αυτής και διαβίβασης αυτών στη διεπαφή myDATA, μέσω των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών.

 • α) Είναι υποχρεωμένος να παρέχει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων, που αφορούν κάθε οντότητα με την οποία συμβάλλεται, στην ίδια την οντότητα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
  β) Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας μεταξύ αυτού και της συμβεβλημένης οντότητας, υποχρεούται να παραδώσει στην οντότητα το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο.
  γ) Εφαρμόζει την εγκεκριμένη στη χορηγηθείσα άδεια καταλληλότητας «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» πιστοποιημένη πολιτική ασφαλείας, ως προς τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται.
  δ) Έχει υποχρέωση διαφύλαξης των δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών, για την κάθε οντότητα με την οποία συμβάλλεται, για όσο χρόνο συμφωνεί με την οντότητα χρήστη των υπηρεσιών του και κατ’ ελάχιστο για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται να διαφυλάσσονται από την υπόχρεη οντότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4308/2014 και του άρθρου 13 του ν. 4174/2013.

 • α) Υποχρεούται να εξασφαλίζει την ανωνυμία των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης.
  β) Εξασφαλίζει ότι o χρόνος παρεχόμενης υπηρεσίας προς οποιαδήποτε οντότητα χρήστη «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» ανέρχεται τουλάχιστον σε 99% του χρόνου που παρέχεται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.
  γ) Για την υποστήριξη του φορολογικού ελέγχου το λογισμικό «Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ» που βρίσκεται στην εγκατάσταση της υπό έλεγχο οντότητας – χρήστη των υπηρεσιών αυτών, διαθέτει δυνατότητα ώστε να παρουσιάζει πλήρως το κάθε εκδοθέν παραστατικό, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας με τον Πάροχο. Τα εκδοθέντα παραστατικά φυλάσσονται με ευθύνη του εκδότη.
  δ) Τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν, στο πλαίσιο της συμβατικής του σχέσης με τις οντότητες που συμβάλλεται και δεν αποκαλύπτει δεδομένα ή πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιεί αυτά για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων.

COOKIES

Οι πληροφορίες cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookies σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην δεξιά πλευρά.

Για να αναλύσουμε τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιούμε το Yoast Seo.
required

Περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου & την Πολιτική Ασφαλείας

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.