Αριθμός Έγκρισης: 2021_11_110MAT_001_MATRapidSign_V1_29112021

Φορολογικά Κίνητρα

για τη χρήση Υπηρεσιών ΠαρόχουΗλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

Τα κίνητρα αυτά παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2020 και μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

Με το άρθρο 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4701/2020, παρέχεται σειρά κινήτρων στις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, ως αποκλειστικό τρόπο έκδοσης των παραστατικών πωλήσεών τους, αλλά και στις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποδέχονται τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου.

Η επιλογή και  δήλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον μόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούμενης δραστηριότητάς της.

Η επιλογή αυτή μπορεί να ανακληθεί αλλά αποκλείει την έκδοση τιμολογίων σε έντυπη μορφή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει. Επίσης, συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και για τη λήψη παραστατικών πώλησης.

Κίνητρα για Οντότητες – Εκδότριες

Ειδικότερα, για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου (υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά) για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεών τους προβλέπονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα κίνητρα:

α) Η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου περιορίζεται κατά δύο (2) έτη.

Για παράδειγμα, για μία επιχείρηση-εκδότη, η οποία εφαρμόζει ηλεκτρονική τιμολόγηση τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται σε τρία (3), αντί σε πέντε (5) έτη. Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται στις 31.12.2024, το 2021 παραγράφεται στις 31.12.2025 και το 2022 παραγράφεται στις 31.12.2026.

β) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται για φορολογικούς σκοπούς πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη μάλιστα κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 22 του ΚΦΕ), προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ορίζεται από ενενήντα (90) σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω προθεσμία των 45 ημερών ισχύει και για τον υπολογισμό καταβολής τόκου στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο (παρ. 2 του άρθρ. 53 του ν. 4174/2013).

Τέλος, οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.

Προσοχή: Το κίνητρο αυτό παρέχεται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουμένων των περ. β) και γ), για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

Επομένως, για παράδειγμα, για μία οντότητα που επιλέγει τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός του 2021, για να περιοριστεί η προθεσμία παραγραφής κατά 2 έτη για το φορολογικό έτος 2022, θα πρέπει η σχετική επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποκλειστικά μέσω παρόχου, να δηλωθεί μέχρι 31.12.2021. Στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό έτος 2022, αντί να παραγραφεί στις 31.12.2028, θα παραγραφεί στις 31.12.2026.

Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως της εφαρμογής ή όχι των κινήτρων, σημειώνουμε ότι υφίσταται υποχρέωση δήλωσης της αποκλειστικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε Πάροχο, κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση Α. 1258/2020.

Ειδικά, οι οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα ανωτέρω κίνητρα παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επόμενου φορολογικού έτους.

Κίνητρα για Οντότητες – Λήπτριες

Κίνητρα παρέχονται επίσης και για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, για τις ανωτέρω οντότητες οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου περιορίζεται κατά ένα (1) έτος.

Προσοχή: Το κίνητρο αυτό παρέχεται, εφόσον η σχετική επιλογή δηλωθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση.

Επομένως, και για παράδειγμα, για να περιοριστεί η προθεσμία παραγραφής κατά 1 έτος για το φορολογικό έτος 2022, θα πρέπει η σχετική επιλογή από τις οντότητες – λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών να δηλωθεί μέχρι 31.12.2021. Στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό έτος 2022, αντί να παραγραφεί στις 31.12.2028, θα παραγραφεί στις 31.12.2027

COOKIES

Οι πληροφορίες cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποιες ενότητες του ιστότοπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.

Μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις cookies σας μεταβαίνοντας στις καρτέλες στην δεξιά πλευρά.

Για να αναλύσουμε τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιούμε το Yoast Seo.
required

Περισσότερα για την Πολιτική Απορρήτου & την Πολιτική Ασφαλείας

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, κυρίως από υπηρεσίες τρίτων. Ορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή συμφωνήστε με τη χρήση των cookies από εμάς.